Menu

Aktualności

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

8 czerwca , 2018

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza – Patryka Borowskiego – działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pauliny Jabłońskiej, Natalii Niecewicz przy ul. Fredry 1/14 w Poznaniu następujących punktów obrad:

 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 4. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 10 -13.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 • otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 • podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 • zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje uzupełnioną zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokumentację związaną z ogłoszeniem Walnego Zgromadzenia, tj. pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry