Menu

Aktualności

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie inwestycji w Spółkę

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie inwestycji w Spółkę

10 października , 2018

Przedmiotem negocjacji są warunki przeprowadzenia inwestycji w Spółkę, celem dokończenie prac nad grą Edengrad, jak również kontynuacji jej działalności, kształtu Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej oraz warunki sprzedaży ww. pakietu kontrolnego Spółki.

 

 

Zarząd Huckleberry Games S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w wykonaniu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR”) przekazuje niniejszym informację, iż w dniu 10 października 2018 r. większościowy akcjonariusz Spółki – Patryk Borowski rozpoczął z polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w start-upy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260.000 akcji zwykłych imiennych serii B, stanowiących 46,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 56,42% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz warunków dokonania przez tego inwestora inwestycji w Spółkę.

W ocenie Zarządu Emitenta rozpoczęcie negocjacji dotyczących inwestycji w Spółkę, powiązanej ze zbyciem pakietu kontrolnego nad Emitentem, stanowi informację spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR, z uwagi na kluczowe znaczenie przyszłej inwestycji dla działalności operacyjnej i finansowej Spółki oraz potencjalną istotną zmianę składu jej akcjonariatu.

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry