Menu

Aktualności

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta, na dzień 20 grudnia 2017 roku, przedstawia się następująco:

Lp.

Imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale zakładowym (w proc.)

Udział w głosach (w proc.)

1.

Patryk Borowski

520.000

46,33

56,42

3.

Pozostali

467.002

41,60

33,78

1.122.439

100

100

Struktura kapitału zakładowego Emitenta według stanu na dzień 20 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Seria akcji

Liczba akcji (w szt.)

Udział w kapitale zakładowym (w proc.)

Udział w głosach (w proc.)

A*

260.000

23,16

37,61

B

260.001

23,16

18,81

C

499.999

44,55

36,17

E

102.439

9,13

7,41

Razem

1.122.439

100

100

* na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Relacje Inwestorskie

Artur Górski artur.gorski@hgames.eu

Nasze gry